Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád stanovuje (upravuje) pravidla a postupy na dodané produkty, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Služby a dodané zboží se řídí 

a) v případě dodávky soukromým ne podnikatelským osobám (občanu – spotřebiteli) souladu s 

* obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu www.obaly-rychle.cz)

* všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového obchodu),

* občanským zákoníkem

b) v případě dodávky podnikatelským subjektům v souladu s

* obchodní smlouvou, 

* obchodními podmínkami internetového prodeje (obchodu www.obaly-rychle.cz)

* všeobecnými obchodními podmínkami (mimo prodeje prostřednictvím internetového obchodu),

* občanským zákoníkem

 

2. Popis dodávky 

Každá dodávka zboží je dodána zákazníkovi v souladu s  obchodními podmínkami společnosti nebo obchodní smlouvou. 

Je předána dokladem předání (dodacím listem). 

Podmínky záruky jsou specifikovány obchodní smlouvou nebo obchodními podmínkami. 

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník provedením objednávky a podpisem převzetí (dodacího listu). 

Dodací list slouží i jako záruční list pokud záruční list není součástí dodaného zboží. Pokud si zboží nebo službu neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží nebo služby okamžik, kdy zboží nebo přebírá dopravce nebo pověřená osoba (řidič).

 

3. Záruka za dodané zboží

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, skladováním nebo použitím výrobku v rozporu s jeho účelem. Dále mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. TAPEX EU s.r.o. má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží. Zákonná práva z vad popisují všeobecné obchodní podmínky.

 

4. Způsob podání reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. 

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci 

* písemně na adrese sídla společnosti, nebo elektronicky na adrese: info@tapexeu.cz, nebo osobně na adrese sídla společnosti

Dnem uplatnění reklamace se rozumí datum obdržení všech dokladů k posouzení reklamovaného zboží, nebo dodávka zboží k posouzení reklamace. Reklamované zboží musí být ve vhodném obalu, aby nehrozilo jeho další poškození při přepravě a manipulaci, mělo by být čisté a kompletní.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

5. Popis vypořádání reklamace

Na reklamaci je sepsán protokol reklamaci, který musí obsahovat: číslo dodacího listu, datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis vady (charakteristiky vady) případně dokumentaci poškození (včetně poškození dopravou).

TAPEX EU s.r.o. po ohlášení reklamace posoudí stav reklamace, určí zda jde o oprávněnou, či neoprávněnou reklamaci.  V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na postupu náhrady, časovém harmonogramu. 

Pokud nelze dle podkladů posoudit oprávněnost reklamace, vyžádá si TAPEX EU s.r.o. zboží k posouzení (osobní návštěvou pracovníka TAPEX EU s.r.o. u zákazníka, nebo zaslání k posouzení na adresu sídla společnosti TAPEX EU s.r.o.). 

Při posouzení pracovník TAPEX EU s.r.o. určí o jakou vadu se jedná.

Náklady s posouzením reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace. 

 

6. Povinnost prodávajícího

O výsledku reklamace vyrozumí reklamujícího (dle obchodních podmínek, nebo obchodní smlouvy). 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů s ohledem na reklamované množství, druh vady, nutnou novou výrobu nebo zajištění náhrady nákupem nového zboží. 

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2020                                                                                  Změny jsou vyhrazeny.

Karel Hakl – výkonný ředitel                             Jaroslav Tecl – jednatel společnosti

EU podpora

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Název: Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o.

Popis: Projekt je zaměřen na uvedení inovovaného produktu v podobě papírové ochranné hrany nové generace na tuzemský a zahraniční trh. Toho bude dosaženo inovací výrobního procesu, konkrétně pořízením nových výrobních technologií, SW, HW atd. do výrobního závodu v Pardubicích.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.